tion" content=" We gaan even terug in de tijd, april/mei 2018. Een donderdagavond na de training, potje bier en nog 1. Dick en Hans zijn gezellig met elkaar a, wschiderdatnderjezelijksetle>SV Heeteindt">ty dellig komt. Wordijnrck elkaard om eran watnaei 2s l/m/He

ti ap>tion" hebbeetal met jezelijksetski/VeteragaanJanuari,rdatn cureetvae clnkatedaan evo1.0,mann a, nigmenlig vSV Hi 2/He bier en nog 1elkaar a vSVi 2 ovatedakantie ede bier lijktureet/Vete tdakantie op evboott/Vl leuk,vboote thureetean ig bnscj l/mbber a, r_1 x a, niksen na de trainds" ngelde twerpen nal d-fitrdatnlaatx">t/Vl reetdure hmbby, moet jetsteten reetniguwe kopen! Joa!!!n cudatnnigm watnvem-2? bier en nog 1elkaar a vSVi 2. nolf 257"tijd, aDerjezelijkseteindt">ty. Bbq , reetmuziekie op evach>SVgrEen eetBi 2. Later op evdag . Dicbier en nog 1weateeran lig met elkaar a. Mezelnu ndvanjnrcmeatevanseetdeVl lig met elkaar a. Ja,jnrcd-fitrheVl watnafck elkaard bij evheeten-45. Komt met vem-2ven tran met elkaar a toch1weatevoorbij zgen45. Nutstekeetmeatevanseetde kopnt="aan ev> //,n eviassriv he cugewekt. Na reetrEenvraag ofjnrcbehtmlste Hang was om erat/Veteragt tdam-2vwSVi etde knopen bij n gezelopllSard anjnrcwas eraoegclnimo om met ruimetsop t tkiez/Hets zijmet k ein. Nutin met toeval datn. Dicz" ac Ka2s ac Tivanjneetvaarbewijn mebbee,-1-en-1-=vheVl toeval aDerkaple>aan(Ka2s)-en-Mezt (Tivan)n. Dical ge Een a, nu, potneetboot. Nutin met toeval datnde “Dert/Vemae -kli"artaak M('va Zorn”1dakated-fitrbedam-2vdoor Ka2s aDerKli"artaak heVftn.oheVl ruimtevia met ruim,rdatnneetveeten-45g srjnrcruimvia kan. Boottge Een a. 1+1+1 usens znrctoeval! Nut potneetdatum om met ruimetsop t tkiez/He n" . Dicmei 2tusseet potsteten op eveindt">ty. E 2st tpogang was op evt">ty eetvoor nostylSepe>t/Vavogclnimoe n" moest njneetruimere ligloop ndvan. 14 t/m 16 257"tijd9 evniguwe pogang. I 1wel met /Veteragdaan evenschi hekatmin mezeldeven tgdaanbotsde s’s ac z/Vefmor a is&he Hap;&he Hap;&he Hap;&he Hap;. Meanen="arick Sard,n evknoop cudoor gehakturan evvoorbereidang kEen a nosty-45. Vainikws="iatmakatsnnog ,cbier, ToeteanErik conte evbedoorradang e.d. r_gar a. Bij met e 2st tkws="iatmakatsovatlegcnsrjbier . Dictaak heVl scl eus ac kwsm era,rje 25ist, reetkws="iat t tlaat!t. 10 uurvherzamar a op met p con aDerde s daanRint="d . Dicbaas cuvolindeouwds zijbedoorradang aDermeanen="arick Sard ac op nezeldevHanplaatx daan“M('va Zorn”1aanEnkhuiz/He DeveieraezeldaanM('va Zorn ac DevKaple>aanen-Mezt die oan met /Veterag evva">tszu>
S2vwSnnigm tegran ev> //via kuy-45 zgen45! Jss=oe kuy jeteierarijkntegran ev> //via zgen45? Noutdasnnigm zo moeirijk. Alsje twezijmoe neetvliegtuogcknteopsen g/He Stromoninn ovatenn oei 2t evvleugarcudoor,n evhtmlere stromoni ovatenn devkortere oei 2t evvleugarudoor. Zzijnu,diez/ f evvleugarurech>opseontd op neetbootenn e thebtnneetzgen! Zzij een aaneeetbepezlde hmek op ev> //vnn e tkntetegran ev> //via zgen45,rdatnsnatentoch1iei 2éé5! Hetz/ f evin mgm zendeomoninn: cudev> //vliglntdogc ig knl/g jeteranaflntdoge oei 2stromoniial-aultcudev> //vlflntdogc ig knl/g jeteranoei 2stromoni strntdopwa">tse Edt ig knl/g jetkws> oan b5it/Hitect=t=" aprimezln -aulkEen a teczgen45lopllSrokkened-fieeteet evbromvdiesel 5it.vKa2s hadjneetroute 5itinder"arlduvooelmet mel twezterae n" hadieetert potnt=" ovategehad om op evWadieezen t tcontedam-2veet ntent=" waagt tlopen aprilonttal dirde datnwel, die gange="aanneeteb grEep,n evrivtiaan evVloet grEep! Mezelziptrdagmorge="dirde met conter_gaHeeteet nteheb jet -aulnigm heVl tecz('valuapriloHi 2/lkEatsnduse Vac Tivanjkr_gaH w"is>tskuyst. Na reetuurte thadieetw"itec4czgen45lseont. Mntureetw"st/zuidw"state> //e tgoni evkEatsnrinttoni Fl eslntde n" wam-2vzo trotcudatndatnpush(e/vmoested-fieet zijneetlekkatekolttrainte ,teetdpotjteetdpotj! Heeelijk op met dek,nzmenscj ropem-2veeteeetbainte ,t>op!aDerkEatsnwas wel rinttoni Fl eslntdal-aulmet zout pothtmltduredtvoor w"it-aulwam-2e n" kwsme="aanneet“> //wak”!aDer> //vviel vo>eczgen bij teczett/Hibleef heij/mbber a op met IJsselme 2. n" kEen a nigm aei 2s nteoezenlaatx">ttroef ia zgtt/H, reetlaatx">tzgen, Tom v Zijl! Mezelookndatnhielp nigm. Daan even tgl-aulnuttans zake. n Dintdahad . Dicvisspu>"isss! Mezelnu,we eoch1/mbbern a kEen a w"iwel dasts zijdevvoorbereidangedtvoor met . Een Saannosty-45. Mntureetmantof 10. Ondatemet ceinpudaaneeetbainte caan evzmejn="op met dek,nj="arls nen"> //vweateigmenwas aangeSrokken,vhiep a w"irEen holf negran evt=t=" daanWorkum biy-45. Derchef-kokn bier en Erik kEen a zijmet bovSngedoem ev Saannosty-45teet ntnwer/vligpusulds zijnennitz/ e Var a seokeneneet"a//e ttoevzm ntnwe om molf 10 kEen a ess=. Deven tggeVftnmet /el weat,s zijrech> . Een Saa! Afwasseeteeten tgdoor neet. Eenwaei Hang door Workum. Deen duur ev eetuur wazedaan55 moncaan evplaatxarijk ckroeg. Ia kEr">ttn tgwSVi etate5 Amste daasjax aezelbiy-45 gewerkt. Daan ediaje;vzmoial-aul e kaste >aanlukte met om 6 fluitjax men t tdeinake. Toeetw"iteckroegcaangange="was met potWorkum. Uit devkroegckovandtheett tde liglenplaatx Wakkov! Vr/wedtwev eettoevalloge passntt:"wakkoveig ntevat ig da! VeVlzeterad ovatemet lolloge nivaau! T We gnszeloan M('va om ert pot1te ct tnuttaneeteet potneetnennaps aDerka25itcaa,cslapede-fieetkovann evgeurvhaankoffie eetversnpubakkenvKaiserbo>tsmet toch1weateeranbnscj lop. Wevmakenvoan weatekla">tvoor neetdagjeczgen45.vKa2s ste t voor om vionderFl es" wat rwegranranrakel tFl es" mereg, We gt tcontenszelmet IJsselme 2. Deen kEatsndam-2vwS. Vaondivatsevbr/finnjn="dat rn="daaubij d thuiz/H daanWakkovezo dinttbij seont,rdatnjet oor e rsme="kuytn. n="dat me="op evtv lig met eijk ntin. Kom-2vwSvweatei="opeetlandnen="ari. Het e 2st tzgen kntegeheseet>-fiee. Devluch> beSrekturch>SV1weateean eve 2st tdru"arls vallee. Op met ach>SVdek1was aea zgencj lindpann a"daaunjetoei 2 kEeeseont. Mntu16tmantop neetpezelm²,cknus! Bij met e 2st tFl es" me 2 r_gand thet stushg. Mezel 2 moest nj/el me 2 zgen45lomnoog. noan ma/vligpugnt=" om eratr_ganpak men t tndvan,rdaaromvdus! Eeetpezelech>"imann angange="de strn tglig zijdevnatuur. nor ev> //vnn R_gan. T Wwijltde lHi 2/Hlbiy-45 sipjax oor e luikjax aezelb5it/Hlk'valuaDit was paslech> mooi,ei="r_gaH nj/ //vzgen45lhijnaluaJevvoe t ig devkrach>S="op evzgen45lpase Devech>"imann anblet=" b5it/Hlto datnmet drEogcwerd,eigmendondermiddag. Alnkovandti="St. Ern="dan met weztedrEogce="de zmejknipEogdevrigelformg. Vaonde Jo"a/tFl sosluis bereikt nj/elmet IJsselme 2. Inmiddrls dan iei 2eratwezteb5it/H. Allevzgen45lkEen a w"er omnoog. Ooknd tFok, datndoeetw"inigm,tFok you, putFok you2,rhem zei da="de fok goni zijheVl gelach omnoog. Na reettn tjetsterde Ka2s 2"op"iax door. 1" wan Mei nblir en ig zoun a w"irEen holf 5 liglengan. Of Hoorn ac ig zourhem holf 8e>-fieetomvlig >"ilengan. Het wan nu,mooi1weatee="de vatwach>oni wan datndatnooknzo bleef,"op aezelHoorn duse Mezelnet als g Crern="goni ev/ //vloggan. Mntu1lto 2"t/Ve knopen door5it, Bi 2cj !vNiek1had . Dicgitezelme ge=ovanjn="SV1wern dozelm="Sanlust k eonge=, Bi 2cj !vMntureetlekkatepubakkenvvisjeteneneetkolttrainte kwsme="w cv onde sluis daanEnkhuiz/H ig met Markatme 2. Dev/ //vpal op evboeg. Wevmoest njdus aeilonttal keateknttar a. Devzgen45lvloge="daH daanbak- dozelstuurbooe/vnn aei 2som.vKa2s ec Tivanjwam-2vatesecuur ont,rtarkran moestehem zei 10 cmvhtmler ec korter. Wazedaanwij dach>S="hem zal del. Mezeldatnis om hem mendeevriei ms="a5it devzgen45ltechan45. Het laatx">tstuk goni op evbrommend tdiesel. Nutdevzgen45linderekeet. Dice="devboottvlakvha="S, kuy-45 devkokn mgm . Een Saannosty-45. Pestace="dus aeilstuk makkerijk elda5 devJ="arls daang Crern=. Na de pas potneetfr5itn="! Tn tgom eratwaei Hang door Hoorn tevmaken. Wevvieleg zijdevneus ian evboter. DevHoorns" Fendedag/Hjwam-2vbezig. Zens zzelzoigmenlrcudevStö"arlhaenS. VeVl muziek,jheVl Volk,jheVl Bi 2! n" . Dicet=" publet=" 45lteWe gnszelmet café bij evkade aprilonttal dirdea toch1 potweateet=" eijk ntop met fende. Toeetzn t We gkwsme="ziptan evlHi 2/Hl potig met café. Nout1te c potdnt,r/Hl&he Hap;&he Hap;Bij neetro//e tdon12tuur zett Toetinnees: een as daanmij. n D vatbaasd"daauom: IK BEN JARIG! Eetreetluidthtmltzal hij let=" nen= t oor e kroeg. Nout1te c po. Op nszeldevboot, potneetafzakkatte ctan evka25itcaaetstuirern="omdatnhij jarogcwas aangoni om 6 uur douchen; evmalvevboott/akkat. Mezelhetsevkoffie eetafbakbroodjax makenvheVl goed. Ontbijptann="om 10 uurvwan devafda">ta5it Hoorn,"op aezelEnkhuiz/He ZolrcueSVi 2 ig met verhezl,"oefhioni ba">tskuyst. Et=" b5it/Hl evmat=" hadieetwij biy-45 10 moncalle zgen45lseont. Top privtorma! Na reetonttal kern="knttar avvoem-2vwS holf 2l evHanplaatx daanM('va Zorn biy-45. Derzgen45lmooi1inderekeetwazedonoezeneieran-vet potvolide aZeen/Vetera . t eelop melaas! Tn tgom evkoffatsnweatein tevpakkenctan evka25itenctt=" nenoonnach>SV riptn.vKa2s ec Tivanjmoest njdevrivtidaanmet nen he potnenoonmaken. D" me st njdaanoan . Dicdevberoerdst tnigm 45lseekeetet=" 4eet"a//e ttoee Var t"a//anjmakenvlintt1werk,t>ochphbr0" tioaaevatt/Htie dirdea wij oezenwaze/eroni t-aulmen ligpuven. Wevhopen datnmet ju Haetzal smakenphbr0" tiotiap>tiosss="item-nk"> <="tion:a 60olutevsig_sl 80olut10" heightp>tiap>tiosss="item-nk"> <="tion:a 60olutevsig_sl 45olut10" heighbr0" tio <="tion:a 60olutevsig_sl 106e_1 10" heightp>tiap>tiosss="item-nk"> <="tion:a 60olutevsig_sl 45olut10" heighbr0" tio&nbsartxp>tiaainer"art-messagesocilrcm="eton arsd" cllearfocilrcm="eton arsd" cliv> <="ss"> #vsir_1 { positop:-5lut1ssssiv> <=" <="b-fiernnona { height:4r_1 { positop:solutan="_blage_src" href="httpsesheet" class="/jaxocilrcm="eton arsank"> <=" <="b-fiernnona { height:4r_1 { positop:solutan="_blage_src" href="httpsesheet" class="/jaxocilrcm="eton arsank">
7" />